• تصویر 1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - فصل بیستم
  کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - فصل بیستم

  تاریخ شروع: 1398/7/20
  بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)
  بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)

  تاریخ شروع: 1398/4/2
  الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی
  الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی

  تاریخ شروع: 1398/4/2
  سنجش رضایت مندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری
  سنجش رضایت مندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری

  تاریخ شروع: 1398/4/2
  تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه
  تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه

  تاریخ شروع: 1398/3/27
 • کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - فصل بیستم
  کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - فصل بیستم

  تاریخ شروع: 1398/7/20
  بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)
  بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)

  تاریخ شروع: 1398/4/2
  الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی
  الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی

  تاریخ شروع: 1398/4/2
  سنجش رضایت مندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری
  سنجش رضایت مندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری

  تاریخ شروع: 1398/4/2
  تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه
  تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه

  تاریخ شروع: 1398/3/27

مدرسان

اخبار و بلاگ