• الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی

 • این دوره به صورت محتوای آموزشی می باشد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/2
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/4/2 تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
  • پیش نیاز

   -

  • وسایل مورد نیاز

   -

  • اهداف

   الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی مورد: دانشگاه شهید بهشتی - چکیده - هدف این مقاله، طراحی الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه شهید بهشتی است. مبنای الگوی مزبور، تجمیع اهداف و سنجه‌های مربوط به آن‌ها در نرم‌افزار کیو.پی.آر[1] و پیاده‌سازی سامانه‌ی داشبوردی مدیریت[2] مبتنی بر روش کارت امتیازی متوازن[3] است. - پس از شناسایی مؤلفه‌های چشم‌انداز، مأموریت و اهداف دانشگاه، شاخص‌های کلیدی عملکرد[4] مبتنی بر آن‌ها، علاوه بر چهار منظر کارت امتیازی متوازن، بعد دیگری به نام بعد حاکمیتی شناسایی و پس از طراحی مدل پیشنهادی، نتایج مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. با توجه به گسترش فنآوری اطلاعات در سازمان‌ها، به‌منظور هم‌راستایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد کلیه‌ی شاخص‌های استخراج شده با مؤلفه‌های راهبردی که در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی به‌دست آمده بود، این اطلاعات در نرم‌افزار کیو.پی.آر. پیاده‌سازی و مورد پایش و کنترل قرار گرفت. - نتایج حاصل از به‌کارگیری این نرم‌افزار، حاکی از شناسایی مؤثر و کامل فرایندها، تعیین فرایندهای کلیدی، هم‌سوسازی فرایندها با راهبردها و پایش سنجه‌ها براساس نشانگرهای ارزیابی عملکرد پیاده‌سازی در یک سامانه‌ی داشبوردی مدیریت مبتنی بر فرایند برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه است.

  • مفاد درسی

   -

  • الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان