دوره های آموزشی

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - فصل بیستم
کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - فصل بیستم

تاریخ شروع: 1398/7/20
بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)
بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)

تاریخ شروع: 1398/4/2
الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی
الگوی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی

تاریخ شروع: 1398/4/2
سنجش رضایت مندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری
سنجش رضایت مندی الکترونیکی از عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی به عنوان نشان تجاری

تاریخ شروع: 1398/4/2
تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه
تدوین راهبردها در برنامه ریزی رسانه

تاریخ شروع: 1398/3/27