مشخصات مدرس
احمدعلی یزدان پناه

استاد استراتژی
استاد استراتژی و پروژه

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.